HLS streaming from OBS with NDI plugin
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1 rok temu
12345678910111213141516
 1. server {
 2. ssl on;
 3. listen 443 ssl http2;
 4. listen [::]:443 ssl http2;
 5. server_name upstream.example.org;
 6. ssl_certificate /etc/ssl/org.example.upstream.crt;
 7. ssl_certificate_key /etc/ssl/org.example.upstream.pem;
 8. root /srv/www/stream/;
 9. access_log /var/log/nginx/org.example.upstream.stream.log;
 10. error_log /var/log/nginx/org.example.upstream.error.log;
 11. index index.m3u8;
 12. client_max_body_size 20M;
 13. more_set_headers "Access-Control-Allow-Origin: *" always;
 14. }