You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

167 lines
13 KiB

{
"account.block": "مسدودسازی @{name}",
"account.disclaimer": "این کاربر عضو سرور متفاوتی است. شاید عدد واقعی بیشتر از این باشد.",
"account.edit_profile": "ویرایش نمایه",
"account.follow": "پی بگیرید",
"account.followers": "پیگیران",
"account.follows": "پی می‌گیرد",
"account.follows_you": "پیگیر شماست",
"account.mention": "نام‌بردن از @{name}",
"account.mute": "بی‌صدا کردن @{name}",
"account.posts": "نوشته‌ها",
"account.report": "گزارش @{name}",
"account.requested": "در انتظار پذیرش",
"account.unblock": "رفع انسداد @{name}",
"account.unfollow": "پایان پیگیری",
"account.unmute": "باصدا کردن @{name}",
"boost_modal.combo": "دکمهٔ {combo} را بزنید تا دیگر این را نبینید",
"column.blocks": "کاربران مسدودشده",
"column.community": "نوشته‌های محلی",
"column.favourites": "پسندیده‌ها",
"column.follow_requests": "درخواست‌های پیگیری",
"column.home": "خانه",
"column.mutes": "کاربران بی‌صداشده",
"column.notifications": "اعلان‌ها",
"column.public": "نوشته‌های همه‌جا",
"column_back_button.label": "بازگشت",
"column_subheading.navigation": "گشت و گذار",
"column_subheading.settings": "تنظیمات",
"compose_form.lock_disclaimer": "حساب شما {locked} نیست. هر کسی می‌تواند پیگیر شما شود و نوشته‌های ویژهٔ پیگیران شما را ببیند.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "قفل",
"compose_form.placeholder": "تازه چه خبر؟",
"compose_form.privacy_disclaimer": "نوشتهٔ خصوصی شما به کاربران نام‌برده‌شده در {domains} فرستاده می‌شود. آیا به {domainsCount, plural, one {آن سرور} other {آن سرورها}} اعتماد دارید؟ تنظیمات حریم خصوصی نوشته‌ها تنها در سرورهای ماستدون کار می‌کند. اگر {domains} {domainsCount, plural, one {یک سرور ماستدون نباشد} other {سرورهای ماستدون نباشند}}، اشاره‌ای به خصوصی‌بودن نوشتهٔ شما نخواهد شد و شاید نوشتهٔ شما هم‌رسان شود یا برای کاربرانی که نمی‌خواهید نمایش یابد.",
"compose_form.publish": "بوق",
"compose_form.sensitive": "تصاویر حساس هستند",
"compose_form.spoiler": "نوشته را پشت هشدار پنهان کنید",
"compose_form.spoiler_placeholder": "هشدار محتوا",
"confirmation_modal.cancel": "بی‌خیال",
"confirmations.block.confirm": "مسدود کن",
"confirmations.block.message": "آیا واقعاً می‌خواهید {name} را مسدود کنید؟",
"confirmations.delete.confirm": "پاک کن",
"confirmations.delete.message": "آیا واقعاً می‌خواهید این نوشته را پاک کنید؟",
"confirmations.mute.confirm": "بی‌صدا کن",
"confirmations.mute.message": "آیا واقعاً می‌خواهید {name} را بی‌صدا کنید؟",
"emoji_button.activity": "فعالیت",
"emoji_button.flags": "پرچم‌ها",
"emoji_button.food": "غذا و نوشیدنی",
"emoji_button.label": "افزودن شکلک",
"emoji_button.nature": "طبیعت",
"emoji_button.objects": "اشیا",
"emoji_button.people": "مردم",
"emoji_button.search": "جستجو...",
"emoji_button.symbols": "نمادها",
"emoji_button.travel": "سفر و مکان",
"empty_column.community": "فهرست نوشته‌های محلی خالی است. چیزی بنویسید تا چرخش بچرخد!",
"empty_column.hashtag": "هنوز هیچ چیزی با این هشتگ نیست.",
"empty_column.home": "شما هنوز پیگیر کسی نیستید. {public} را ببینید یا چیزی را جستجو کنید تا کاربران دیگر را ببینید.",
"empty_column.home.inactivity": "Your home feed is empty. If you have been inactive for a while, it will be regenerated for you soon.",
"empty_column.home.public_timeline": "فهرست نوشته‌های همه‌جا",
"empty_column.notifications": "هنوز هیچ اعلانی ندارید. به نوشته‌های دیگران واکنش نشان دهید تا گفتگو آغاز شود.",
"empty_column.public": "این‌جا هنوز چیزی نیست! خودتان چیزی بنویسید یا کاربران دیگر را پی بگیرید تا این‌جا پر شود",
"follow_request.authorize": "اجازه دهید",
"follow_request.reject": "اجازه ندهید",
"getting_started.appsshort": "Apps",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "آغاز کنید",
"getting_started.open_source_notice": "ماستدون یک نرم‌افزار آزاد است. می‌توانید در ساخت آن مشارکت کنید یا مشکلاتش را در {github} گزارش دهید.",
"getting_started.support": "{faq} • {userguide} • {apps}",
"getting_started.userguide": "User Guide",
"home.column_settings.advanced": "پیشرفته",
"home.column_settings.basic": "اصلی",
"home.column_settings.filter_regex": "با عبارت‌های باقاعده فیلتر کنید",
"home.column_settings.show_reblogs": "نمایش بازبوق‌ها",
"home.column_settings.show_replies": "نمایش پاسخ‌ها",
"home.settings": "تنظیمات ستون",
"lightbox.close": "بستن",
"loading_indicator.label": "بارگیری...",
"media_gallery.toggle_visible": "تغییر پیدایی",
"missing_indicator.label": "پیدا نشد",
"navigation_bar.blocks": "کاربران مسدودشده",
"navigation_bar.community_timeline": "نوشته‌های محلی",
"navigation_bar.edit_profile": "ویرایش نمایه",
"navigation_bar.favourites": "پسندیده‌ها",
"navigation_bar.follow_requests": "درخواست‌های پیگیری",
"navigation_bar.info": "اطلاعات تکمیلی",
"navigation_bar.logout": "خروج",
"navigation_bar.mutes": "کاربران بی‌صداشده",
"navigation_bar.preferences": "ترجیحات",
"navigation_bar.public_timeline": "نوشته‌های همه‌جا",
"notification.favourite": "{name} نوشتهٔ شما را پسندید",
"notification.follow": "{name} پیگیر شما شد",
"notification.reblog": "{name} نوشتهٔ شما را بازبوقید",
"notifications.clear": "پاک‌کردن اعلان‌ها",
"notifications.clear_confirmation": "واقعاً می‌خواهید همهٔ اعلان‌هایتان را برای همیشه پاک کنید؟",
"notifications.column_settings.alert": "اعلان در کامپیوتر",
"notifications.column_settings.favourite": "پسندیده‌ها:",
"notifications.column_settings.follow": "پیگیران تازه:",
"notifications.column_settings.mention": "نام‌بردن‌ها:",
"notifications.column_settings.reblog": "بازبوق‌ها:",
"notifications.column_settings.show": "در ستون نشان بده",
"notifications.column_settings.sound": "صدا را پخش کن",
"notifications.settings": "تنظیمات ستون",
"onboarding.done": "پایان",
"onboarding.next": "بعدی",
"onboarding.page_five.public_timelines": "نوشته‌های محلی یعنی نوشته‌های همهٔ کاربران {domain}. نوشته‌های همه‌جا یعنی نوشته‌های همهٔ کسانی که کاربران {domain} آن‌ها را پی می‌گیرند. این فهرست‌های عمومی راه خوبی برای یافتن کاربران تازه هستند.",
"onboarding.page_four.home": "ستون «خانه» نوشته‌های کسانی را نشان می‌دهد که شما پی می‌گیرید.",
"onboarding.page_four.notifications": "ستون «اعلان‌ها» ارتباط‌های شما با دیگران را نشان می‌دهد.",
"onboarding.page_one.federation": "ماستدون شبکه‌ای از سرورهای مستقل است که با پیوستن به یکدیگر یک شبکهٔ اجتماعی بزرگ را تشکیل می‌دهند.",
"onboarding.page_one.handle": "شما روی سرور {domain} هستید، بنابراین شناسهٔ کامل شما {handle} است.",
"onboarding.page_one.welcome": "به ماستدون خوش آمدید!",
"onboarding.page_six.admin": "نشانی سرور شما {admin} است.",
"onboarding.page_six.almost_done": "الان تقریباً آماده‌اید...",
"onboarding.page_six.appetoot": "بوق! بوق!",
"onboarding.page_six.apps_available": "اپ‌های گوناگونی برای اندروید، iOS، و سیستم‌های دیگر موجود است.",
"onboarding.page_six.github": "ماستدون یک نرم‌افزار آزاد و کدباز است. در {github} می‌توانید مشکلاتش را گزارش دهید، ویژگی‌های تازه درخواست کنید، یا در کدهایش مشارکت داشته باشید.",
"onboarding.page_six.guidelines": "رهنمودهای همزیستی دوستانهٔ",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "لطفاً {guidelines} {domain} را بخوانید!",
"onboarding.page_six.various_app": "اپ‌های موبایل",
"onboarding.page_three.profile": "با ویرایش نمایه می‌توانید تصویر نمایه، نوشتهٔ معرفی، و نام نمایشی خود را تغییر دهید. ترجیحات دیگر شما هم آن‌جاست.",
"onboarding.page_three.search": "در نوار جستجو می‌توانید کاربران دیگر را بیابید یا هشتگ‌ها را ببینید، مانند {نقاشی} یا {معرفی}. برای یافتن افرادی که روی سرورهای دیگر هستند، شناسهٔ کامل آن‌ها را بنویسید.",
"onboarding.page_two.compose": "در ستون «نوشتن» می‌توانید نوشته‌های تازه بنویسید. همچنین با دکمه‌های زیر می‌توانید تصویر اضافه کنید، حریم خصوصی نوشته را تنظیم کنید، و هشدار محتوا بگذارید.",
"onboarding.skip": "رد کن",
"privacy.change": "تنظیم حریم خصوصی نوشته‌ها",
"privacy.direct.long": "تنها به کاربران نام‌برده‌شده نشان بده",
"privacy.direct.short": "مستقیم",
"privacy.private.long": "تنها به پیگیران نشان بده",
"privacy.private.short": "خصوصی",
"privacy.public.long": "در فهرست نوشته‌های عمومی نشان بده",
"privacy.public.short": "عمومی",
"privacy.unlisted.long": "در فهرست نوشته‌های همه‌جا نشان نده",
"privacy.unlisted.short": "فهرست‌نشده",
"reply_indicator.cancel": "لغو",
"report.heading": "گزارش تازه",
"report.placeholder": "توضیح اضافه",
"report.submit": "بفرست",
"report.target": "گزارش‌دادن",
"search.placeholder": "جستجو",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {نتیجه} other {نتیجه}}",
"status.cannot_reblog": "این نوشته را نمی‌شود بازبوقید",
"status.delete": "پاک‌کردن",
"status.favourite": "پسندیدم",
"status.load_more": "بیشتر نشان بده",
"status.media_hidden": "تصویر پنهان شده",
"status.mention": "نام‌بردن از @{name}",
"status.open": "این نوشته را باز کن",
"status.reblog": "بازبوقیدن",
"status.reblogged_by": "{name} بازبوقید",
"status.reply": "پاسخ",
"status.replyAll": "به نوشته پاسخ دهید",
"status.report": "گزارش دادن @{name}",
"status.sensitive_toggle": "برای دیدن کلیک کنید",
"status.sensitive_warning": "محتوای حساس",
"status.show_less": "نهفتن",
"status.show_more": "نمایش",
"tabs_bar.compose": "بنویسید",
"tabs_bar.federated_timeline": "همگانی",
"tabs_bar.home": "خانه",
"tabs_bar.local_timeline": "محلی",
"tabs_bar.notifications": "اعلان‌ها",
"upload_area.title": "برای بارگذاری به این‌جا بکشید",
"upload_button.label": "افزودن تصویر",
"upload_form.undo": "واگردانی",
"upload_progress.label": "بارگذاری...",
"video_player.expand": "بازکردن ویدیو",
"video_player.toggle_sound": "تغییر صداداری",
"video_player.toggle_visible": "تغییر پیدایی",
"video_player.video_error": "ویدیو نمی‌تواند پخش شود"
}