81 Ревизии (8d3c33d516a125eabc0df3c2bfbbd4866535590f)

Автор SHA1 Съобщение Дата
aeris 8d3c33d516 Include fingerprint certificate преди 6 години
aeris b6055e7d90 Fix grade color преди 6 години
aeris 971f05c524 Export result to hash преди 6 години
aeris 9cfea50107 Change grade to module преди 6 години
aeris 2b8f102bb5 Refactor checks & states преди 6 години
aeris c75601dad4 Handle corner cases during protocol error преди 6 години
aeris c25c9f1636 Better to not duplicate checks преди 6 години
aeris 366a078dee Manage host преди 6 години
aeris e0808a3937 Manage grades преди 6 години
aeris c64c154b50 Move checks in children again преди 6 години
aeris 5e1715b0fc Remove Statused class преди 6 години
aeris 2105242e0a Move TLS engine outside server преди 6 години
aeris 416737d33c Move checks from grade to server/cert/key/dh преди 6 години
aeris 13fa9541d6 Better way to manage status преди 6 години
aeris 4fa17e724f Better way to manager TLS methods as symbol преди 6 години
aeris 5950312ef5 Clean unit tests преди 6 години
aeris ba1f0e7c34 Tests for supported methods преди 6 години
aeris 5976e801d8 On SSLv2, peer chain is nil and not [] преди 6 години
aeris 15f8574213 Fix curves preference detection преди 6 години
aeris 4d90d2e643 Better curve detection, detecting new corner case when server preference enforced преди 6 години
aeris ef0834900f Test cert signature for server преди 6 години
aeris 550171862a Fake time for tests преди 6 години
aeris 48cd65e6e2 Fix some bugs преди 6 години
aeris 5c08e8c44b Encapsulate certificate/chain преди 6 години
aeris d1efc0ec07 Verify certificates during checks преди 6 години
aeris e28b857213 Certificate trust chain check преди 6 години
aeris a97668a5f8 Fetch curves preference преди 6 години
aeris d92523e4f2 Improving output преди 6 години
aeris f1860ab3ed Refactor TLS server преди 6 години
aeris 61032231b2 Handle case of multiple certificates преди 6 години
aeris 845626ee45 Refactor some checks преди 6 години
aeris d0160f1067 Status helper преди 6 години
aeris 52a19f8c35 TLS server for testing преди 6 години
aeris 0c3bda1467 Don't check for supported curves if cipher not supported at all преди 6 години
aeris bd67ce8347 Refactor FALLBACK_SCSV преди 6 години
aeris 0f67db070b Add X25519 to supported ECC curves преди 6 години
aeris 5dbf67e0d0 Better and more concise logging преди 6 години
aeris e39b7670f1 Fix AEAD and weak key checks преди 6 години
aeris dbc58944ac Check for PSK and SRP ciphers преди 6 години
aeris 299725996b Display curve for ECC key преди 6 години
aeris a212aa0711 Bad exception handling преди 6 години
aeris f209e17f5d Check for must_staple cert extension преди 6 години
aeris 8a1c4f8856 Check for TLS_FALLBACK_SCSV преди 6 години
aeris e604c11e13 Refactor test checks преди 6 години
aeris 2d014181b4 Remove score преди 6 години
aeris 5c3a32396d Separate ECC from RSA for key status преди 6 години
aeris 04ae17945d Test for ECC curves support преди 6 години
aeris d043c3db4e 3DES is error (sweet32) преди 6 години
Aeris e46a1c14c5 Override TLS version **and** ciphers for HTTParty преди 6 години
Aeris c34802c7ec Better error handling преди 6 години