6 Ревизии (777d220b2812121eb4f59e61151b061402fcadb8)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS преди 7 години
  Nicolas Vinot a0a2dc8813 Refactor runner преди 7 години
  Nicolas Vinot d356969013 Verify cert chain and hostname преди 7 години
  Nicolas Vinot b62ef5192b Handle SSL/TLS timeout преди 7 години
  Nicolas Vinot ffa44a0043 Direct testing SSL/TLS server without SSLLabs преди 7 години
  Nicolas Vinot f9f6645aa6 Initial commit преди 7 години