9 Ревизии (51216b0f0f07f202757044a86bb3e996cfd423be)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Nicolas Vinot 67b2654e22 Refactoring for usage on RoR application преди 4 години
  Nicolas Vinot 9431c185a5 More hosts преди 5 години
  Nicolas Vinot 340c4a445d Some fixes преди 5 години
  Nicolas Vinot 6a5f1747f2 XMPP TLS check преди 5 години
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS преди 5 години
  Nicolas Vinot 1b8ed72057 Colorize output преди 5 години
  Nicolas Vinot 81cae577bc Update hosts преди 5 години
  Nicolas Vinot b62ef5192b Handle SSL/TLS timeout преди 5 години
  Nicolas Vinot f9f6645aa6 Initial commit преди 5 години