15 Комити (51216b0f0f07f202757044a86bb3e996cfd423be)

Аутор SHA1 Порука Датум
  Aeris 92424828e1 Fix debug output пре 4 година
  Nicolas Vinot 67b2654e22 Refactoring for usage on RoR application пре 4 година
  Nicolas Vinot 7753d023a2 Display DH parameter size пре 4 година
  Nicolas Vinot 1994fdc87f Refactor exception handling пре 4 година
  Nicolas Vinot 4fa9497a0d Refactor logging пре 4 година
  Nicolas Vinot 340c4a445d Some fixes пре 4 година
  Nicolas Vinot 0559ed0597 TCP/UDP client пре 4 година
  Nicolas Vinot 37acf426ab Fix XMPP пре 4 година
  Nicolas Vinot 6a5f1747f2 XMPP TLS check пре 5 година
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS пре 5 година
  Nicolas Vinot a0a2dc8813 Refactor runner пре 5 година
  Nicolas Vinot d356969013 Verify cert chain and hostname пре 5 година
  Nicolas Vinot b62ef5192b Handle SSL/TLS timeout пре 5 година
  Nicolas Vinot ffa44a0043 Direct testing SSL/TLS server without SSLLabs пре 5 година
  Nicolas Vinot f9f6645aa6 Initial commit пре 5 година