Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

20 рядки
659B

 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. require 'open-uri'
 3. require 'json'
 4. PROTOCOLS = {
 5. 768 => 'SSL 3',
 6. 769 => 'TLS 1.0',
 7. 770 => 'TLS 1.1',
 8. 771 => 'TLS 1.2'
 9. }
 10. uas = JSON.load open 'https://api.dev.ssllabs.com/api/v3/getClients'
 11. uas = uas.collect do |ua|
 12. name = [ua['name'], ua['version'], ua['platform']].compact.join ' '
 13. protocols = ua['lowestProtocol'].upto(ua['highestProtocol']).collect { |n| PROTOCOLS[n] }
 14. ciphers = ua['suiteIds'].zip(ua['suiteNames']).collect { |i, n| ["0x#{i.to_s(16).upcase.rjust(2, '0')}", n]}.to_h
 15. [name, { protocols: protocols, ciphers: ciphers }]
 16. end
 17. File.write 'config/user-agents-ciphers.json', JSON.pretty_generate(uas, {indent: "\t"})