5 Ревизии (aaf143e5b5717c25737497ae2a7a342a0e802e49)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris aaf143e5b5 Convert Mastodon usernames to Twitter ones преди 2 години
  aeris 6881206ca1 Refactor config преди 2 години
  aeris 51904f3808 Move config file in own directory преди 2 години
  aeris b2a01cbc91 Handle attachments преди 2 години
  aeris 15bb30a667 First version преди 2 години