Преглед на файлове

Naked domain

tags/v0.1.2
aeris преди 4 години
родител
ревизия
99ac0f1be4
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. +3
    -2
      bin/mastodon-register

+ 3
- 2
bin/mastodon-register Целия файл

@@ -3,11 +3,12 @@ require 'cross-post'
require 'mastodon'
require 'oauth2'
require 'launchy'
require 'uri'

config = CrossPost::Config.new
print 'Mastodon URL ? '
url = gets.strip
url = "https://#{url}" unless url.start_with? 'https://'
url = gets.chomp
url = "https://#{url}" if URI.parse(url).class == URI::Generic
config['mastodon.url'] = url

client_id, client_secret = unless config['mastodon.consumer']


Loading…
Отказ
Запис